Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het huren van een bestelwagen of minibus bij Formarin nv (commerciële naam VanTrans, gekend onder www.vantrans.be).


Artikel 1: Algemeen

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan tussen Formarin nv, Oude Spoorbaan 98J, 3500 Hasselt. BTW BE 0737923540 en de huurder van het voertuig, gekend door de verhuurder. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op deze huurovereenkomst is vermeld. Hier kan enkel worden van afgeweken door een bijkomende schriftelijke overeenkomst.


U heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met een vrijstelling van 1500 euro per schadegeval.

Volgende schades worden volledig gedragen door de huurder en vallen dus niet onder de verzekering:

schade door niet naleving van de afmetingen van de wagen (dit zowel in hoogte, diepte, lengte en breedte), schade aan dak en glasschade.

Enkel personen die op voorhand gemeld zijn aan de verhuurder en die goedgekeurd zijn door de verhuurder mogen het voertuig besturen. Andere bestuurders mogen in geen enkel geval het voertuig besturen.

De verhuurder heeft steeds een origineel paspoort en origineel rijbewijs nodig van de eventuele bestuurders.

Bevoegde rechtbank: In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gerechtelijk Arrondissement Limburg en desgevallend de Vrederechter van het Kanton.

Het bevestigen van een aanhanger aan een auto is niet toegestaan door onze verzekering.

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om een caravan te bevestigen aan de auto die je huurt.

De hoofdbestuurder van het voertuig mag niet gewijzigd worden gedurende de huurperiode: u mag de wagen dus niet huren om hem door een andere persoon te laten gebruiken.

De huur is enkel verzekerd tijdens de opgegeven huurperiode en de opgegeven uren. Indien de huur langer plaatsvindt kan dit enkel en alleen mits de goedkeuring van de verhuurder. Indien u geen schriftelijke toestemming heeft, dan bent u niet verzekerd.

Noteer ook dat bepaalde zaken en handelingen niet verzekerd zijn, en elke schade dan voor uw rekening is:

 • Elke schade aan het interieur (zetels, handschoenenkastje, enz.)

 • Foute brandstof

 • Verlies van de autosleutels

 • Elke vorm van pech die het gevolg is van een verkeerd gebruik van het voertuig

 • Elke verdere beschadiging bij een schadegeval of pech.

Contract, paspoort, rijbewijs en betaalkaart dienen op dezelfde naam te staan.

Indien u een extra bestuurder wilt toevoegen, gelieve dit op voorhand door te geven en rijbewijs en paspoort mee te brengen.

Het voertuig mag niet gebruikt worden voor professioneel transport of voor koeriersdiensten.


2. Slechts na door verhuurder schriftelijk verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

Indien het voertuig te laat wordt teruggebracht, zal de verhuurder een volledige dag huur aanrekenen aan de huurder.

3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers gebeurt aan de hand van de stand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.

4. De minimumleeftijd voor het huren van een huurwagen is minstens 26 jaar en u bent minstens 3 jaar in het bezit van een geldig belgisch rijbewijs. De huurder dient tevens een vaste verblijfplaats te hebben in België. De huurder mag het recht tot sturen de laatste 5 jaar niet ontzegd zijn geweest.

5. Contactgegevens van de verhuurder.

Gsm: 0477/50.35.28

6. U moet steeds de volgende documenten voorleggen:

een geldige Belgische identiteitskaart; een geldig Belgisch rijbewijs; een kredietkaart of bankkaart.

U dient een officiële verblijfsplaats te hebben in België.

7. Wat te doen bij pech?

Heeft u een panne of defect? Bel ons op de gsm nummer: 0477503528. Vul bij een ongeval altijd het Europese aanrijdingformulier in. Roep steeds de hulp in van de politie bij betwisting. Kunt u niet meer rijden met het voertuig? Bel ons op.Neem contact met ons op binnen de 24 uur na het ongeval. Indien de wagen niet meer kan rijden, kan u beroep dan op de assistance, indien de wagen ter plaatse niet hersteld kan worden, dan wordt deze op kosten van de verhuurder terug naar ons kantoor gebracht. Een vervangwagen wordt hierin niet voorzien.


8. De brandstoftank is steeds gevuld bij het afhalen van het voertuig. Bij het terugbrengen dient de tank opnieuw gevuld te zijn. Anders wordt de brandstoftank bij het inleveren van het voertuig door ons gevuld en de brandstof wordt aan dagprijs aan U aangerekend. Boven de kosten van het tanken wordt een extra vergoeding gerekend van 25 euro.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij vooraf schriftelijk een verlenging van de huurovereenkomst overeengekomen is.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief BTW) boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.

Artikel 4: Annulering

Annulering van deze huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen. De huurprijs dient ten alle tijd betaald te worden volgens de periode dat het contract afgesloten is.

Artikel 5: Betaling

1. De huurprijs en de waarborg zijn steeds vooraf betaalbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Er dient steeds vooraf een waarborg betaald te worden. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder terugbetaald van zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder terugbetaald dan zodra duidelijk is, dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt terugbetaald.

2. Indien de betaling anders dan vooraf is overeengekomen, dient de betaling onmiddellijk na afloop van de huurtermijn te gebeuren. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in overtreding. Vanaf de datum van overtreding is huurder over het openstaande bedrag een boete van 10%, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

3. Indien huurder ook na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag. Is het verschuldigde bedrag kleiner dan € 500,- (excl. BTW), dan is dit steeds een minimum van € 75,- (excl. BTW.)

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder. De huurder stemt er tevens toe om alle boetes of retributies te betalen die na afloop van het contract aan de verhuurder zouden gevorderd worden en die betrekking hebben op de periode van het contract. Tevens wordt er een administratiekost van 25 euro geteld per binnengekomen boete.

Artikel 7: Gebruik van het voertuig

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.

4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.

5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren.

6. Het is huurder niet toegestaan de verhuurder ten opzichte van derden te verbinden. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

7. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden. Het is tevens ten strengste verboden om te roken in het voertuig. Het voertuig mag niet gebruikt worden om een aanhangwagen te trekken. Het voertuig mag niet gebruikt worden door taxidiensten, professionele vervoersmaatschappijen, koeriersbedrijven.

8. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten België, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.

9. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden;

10. Huurder is gehouden de auto schoon terug te brengen. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 45,- (excl.BTW) boven op de huur.

11. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

12. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

13. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:

- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

- de instructies van verhuurder op te volgen;

- de politie ter plaatse te waarschuwen;

- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

- binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen

- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden ten opzichte van derden.

- het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.

- schade door U onbekenden wordt altijd verhaald op de huurder.

14. Huurder is steeds verplicht om de regels van dit contract op te leggen aan bestuurders, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

15. Voorwaarden inzake uw rijbewijs.

-. Met een rijbewijs B kan u rijden met een voertuig, bestemd voor vervoer van personen (max. 8 passagiers en 1 bestuurder) of vervoer van goederen, waarvan het gewicht (voertuig + lading) niet meer bedraagt dan 3500 kg.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Tenzij er schade aan het voertuig vermeld werd bij opmaak van dit contract, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met Artikel 7;

- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove fout, of nalatigheid van de huurder of bestuurder dan is steeds de volledige schade ten laste van de huurder. (ingeval van rijden onder invloed, drugs, alcohol, medicijnen,.... )

- het voertuig aan een derde onder te verhuren, ook indien de verhuurder daarin heeft toegestemd;

- De schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de verzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;

- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het inschrijvingsbewijs,het gelijkvormigheidattest en de verzekeringspapieren) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.

4. De huurder blijft steeds bijkomend aansprakelijk voor de schade die het bedrag van de waarborgsom overschrijdt en die niet door de verzekering van de verhuurder wordt vergoed voor de eigen schade aan het voertuig en derden waarvoor de verhuurder aansprakelijk wordt gesteld.

5. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

6. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag,

7. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 9: Reparaties en onderhoudsbeurten

1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.

2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder of de garage naar zijn wens te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient altijd vooraf de goedkeuring van de verhuurder te hebben en de huurder moet vooraf aan de garage een prijsopgave vragen. Bij gebrek hieraan zijn de kosten voor rekening van de huurder. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen

overlegging van een gespecificeerde factuur op naam van de verhuurder van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij de verhuurder in te leveren.

Artikel 10: Technische gebreken aan de auto.

1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden

3. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nooit aansprakelijk. De huurder wordt geacht hiervoor een verzekering af te sluiten

Artikel 11: Beslag op het voertuig.

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst,

waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 12: Ontbinding van de huur

Verhuurder is steeds gerechtigd om deze huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn die ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet had afgesloten. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om het voertuig weer in het bezit van de verhuurder voertuig te doen stellen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Deze huurovereenkomst is te allen tijde onderhevig aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt.


Mogelijke extra kosten:

 • Admin Fee Boetes: 35 euro

 • Negeren Rookverbod: 150 euro

 • Verlies Boorddocumenten: 150 euro

 • Cleaning kost: vanaf 65 euro

 • Verlies Sleutel: 500 euro

 • Derving na ongeval of ontvreemding: 88 euro per dag

Schade door niet naleving van de afmetingen van de wagen wordt VOLLEDIG gedragen door de huurder.
Schade aan het dak wordt dus volledig betaald door de huurder.

Deuken, blutsen, krassen, barsten, etc zijn niet verzekerd en worden betaald door de huurder.     

Glasschade wordt VOLLEDIG gedragen door de huurder.

In geval van schade veroorzaakt door de huurder is de werkwijze het volgende:
* Om de beschadingingen te kunnen begroten zal er een bestek worden opgemaakt bij een door de verhuurder gekozen hersteller, dit dient een officiele hersteller te zijn.
* Zodra dit bestek binnen is zal dit overgemaakt worden aan de huurder.
* De kosten voor herstelling + de huurprijs voor de dagen dat de wagen hersteld dient te worden en aldus niet verhuurd kan worden, dienen binnen de 10 dagen na ontvangst van het bestek betaald te worden op rekening van de verhuurder.
Het is de verhuurder niet verplicht om de schade per direct te laten herstellen, om de schade te kunnen begroten baseert men zich op het gemaakte bestek.
* Indien de huurder niet akkoord gaat met het gemaakte bestek is het hem vrij om een ander bestek te laten maken bij een officiële garage gelinkt aan het merk van de wagen. Echter moet hij hier zelf voor zorgen. Als de wagen hiervoor naar de garage moet gaan, moet men de wagen eerst opnieuw huren met de nodige kosten. De eventuele bestekkosten zijn ten laste van de huurder.

De wagen mag niet gebruikt worden voor vervoer van bouwafval, tuinafval, zaken die extreem vervuilen.

In geval van opzettelijke schade of grove nalatigheid vervalt elke beperking en is de schade integraal verhaalbaar bij de huurder. 

Bij Panne wordt er geen schadevergoeding of korting toegestaan.
Bij panne of defect van het voertuig na ingebruikname kan de huurder op geen enkele wijze aanspraak maken op enige schadevergoeding.
Bij niet tijdig melden van een onderhoudsinterval, worden de kosten gedragen door de huurder.
Ongevallen met derden dienen binnen de 24 uur aangegeven te worden bij ons kantoor. Zo niet betaalt de huurder de volledige schade.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden voor het huren van een aanhangwagen bij Formarin nv (commerciële naam VanTrans, gekend onder www.vantrans.be).


Artikel 1: Algemeen

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan tussen Formarin nv, Oude Spoorbaan 98J, 3500 Hasselt. BTW BE 07 379 235 40 en de huurder van de aanhangwagen, gekend door de verhuurder. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op deze huurovereenkomst is vermeld. Hier kan enkel worden van afgeweken door een bijkomende schriftelijke overeenkomst.


Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid valt onder het trekkend voertuig.

U dient uw verzekering hiervan op de hoogte te stellen.


Alle schades die ontstaan tijdens de huur van de aanhangwagen zijn voor de verantwoordelijkheid van de huurder.

Dit met uitzondering van normale slijtage.

Is aldus voor risico huurder: schade door niet naleving van de afmetingen van de aanhangwagen (dit zowel in hoogte, diepte, lengte en breedte), schade aan dak en zijkanten, lichten, dissel, neuswiel.


Enkel personen die op voorhand gemeld zijn aan de verhuurder en die goedgekeurd zijn door de verhuurder mogen de aanhangwagen trekken.

De verhuurder heeft steeds een origineel paspoort en origineel rijbewijs nodig van de eventuele bestuurders.

Bevoegde rechtbank: In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gerechtelijk Arrondissement Limburg en desgevallend de Vrederechter van het Kanton.


Indien de huur langer plaatsvindt dan contractueel voorzien kan dit enkel en alleen mits de schriftelijke goedkeuring van de verhuurder.


Noteer ook dat bepaalde zaken en handelingen niet verzekerd zijn, en elke schade dan voor uw rekening is:

 • Verlies van de sleutels

 • Elke vorm van pech die het gevolg is van een verkeerd gebruik van de aanhangwagen

 • Elke verdere beschadiging bij een schadegeval of pech.

 • Diefstal

Contract, paspoort, rijbewijs dienen op dezelfde naam te staan.


2. Slechts na door verhuurder schriftelijk verleende toestemming is het huurder toegestaan de aanhangwagen op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de aanhangwagen heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

Indien de aanhangwagen te laat wordt teruggebracht, zal de verhuurder een volledige dag huur aanrekenen aan de huurder.

3. De minimumleeftijd voor het huren van een aanhangwagen is minstens 26 jaar en u bent minstens 3 jaar in het bezit van een geldig belgisch rijbewijs. De huurder dient tevens een vaste verblijfplaats te hebben in België. De huurder mag het recht tot sturen de laatste 5 jaar niet ontzegd zijn geweest.

4. Contactgegevens van de verhuurder.

Gsm: 0477/50.35.28

5. U moet steeds de volgende documenten voorleggen:

een geldige Belgische identiteitskaart; een geldig Belgisch rijbewijs; een kredietkaart of bankkaart.

U dient een officiële verblijfsplaats te hebben in België.

6. Wat te doen bij pech?

Heeft u een panne of defect? Bel ons op de gsm nummer: 0477503528. Vul bij een ongeval altijd het Europese aanrijdingformulier in. Roep steeds de hulp in van de politie bij betwisting. Kunt u niet meer rijden met de aanhangwagen? Bel ons op.Neem contact met ons op binnen de 24 uur na het ongeval.


Artikel 2: Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich de aanhangwagen uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij vooraf schriftelijk een verlenging van de huurovereenkomst overeengekomen is.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode

Indien de aanhangwagen niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de aanhangwagen onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de aanhangwagen weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief BTW) boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.

Artikel 4: Annulering

Annulering van deze huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen. De huurprijs dient ten alle tijd betaald te worden volgens de periode dat het contract afgesloten is.

Artikel 5: Betaling

1. De huurprijs en de waarborg zijn steeds vooraf betaalbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Er dient steeds vooraf een waarborg betaald te worden.

2. Indien de betaling anders dan vooraf is overeengekomen, dient de betaling onmiddellijk na afloop van de huurtermijn te gebeuren. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in overtreding. Vanaf de datum van overtreding is huurder over het openstaande bedrag een boete van 10%, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

3. Indien huurder ook na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag. Is het verschuldigde bedrag kleiner dan € 500,- (excl. BTW), dan is dit steeds een minimum van € 75,- (excl. BTW.)

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van de aanhangwagen

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden, reiniging en parkeren voor rekening van huurder. De huurder stemt er tevens toe om alle boetes of retributies te betalen die na afloop van het contract aan de verhuurder zouden gevorderd worden en die betrekking hebben op de periode van het contract. Tevens wordt er een administratiekost van 25 euro geteld per binnengekomen boete.

Artikel 7: Gebruik van de aanhangwagen

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met de aanhangwagen om te gaan en ervoor te zorgen dat de aanhangwagen overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen de aanhangwagen besturen. Het is huurder niet toegestaan de aanhangwagen ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.

4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van de aanhangwagen vereist is.

5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan de aanhangwagen weder te verhuren.

6. Het is huurder niet toegestaan de verhuurder ten opzichte van derden te verbinden. Indien de aanhangwagen uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

7. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in de aanhangwagen mee te nemen, de aanhangwagen te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

8. Het is huurder niet toegestaan de aanhangwagen buiten België, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.

9. Huurder dient de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.

10. Huurder is gehouden de aanhangwagen schoon terug te brengen. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 45,- (excl.BTW) boven op de huur.

11. In geval van schade of gebrek aan de aanhangwagen, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

12. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:

- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

- de instructies van verhuurder op te volgen;

- de politie ter plaatse te waarschuwen;

- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder te verstrekken;

- binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen

- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden ten opzichte van derden.

- de aanhangwagen niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.

- schade door U onbekenden wordt altijd verhaald op de huurder.

13. Huurder is steeds verplicht om de regels van dit contract op te leggen aan bestuurders, passagiers en andere gebruikers van de aanhangwagen en toe te zien op de nakoming daarvan.

14. Voorwaarden inzake uw rijbewijs.

-. Met een rijbewijs B kan u rijden met een voertuig, bestemd voor vervoer van personen (max. 8 passagiers en 1 bestuurder) of vervoer van goederen, waarvan het gewicht (voertuig + lading) niet meer bedraagt dan 3500 kg.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Tenzij er schade aan de aanhangwagen vermeld werd bij opmaak van dit contract, wordt huurder geacht de aanhangwagen zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de aanhangwagen

Huurder is volledig verantwoordelijk als:

- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met Artikel 7;

- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove fout, of nalatigheid van de huurder of bestuurder dan is steeds de volledige schade ten laste van de huurder. (ingeval van rijden onder invloed, drugs, alcohol, medicijnen,.... )


3. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door de aanhangwagen is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

6. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de aanhangwagen tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van de aanhangwagen, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag,

7. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de aanhangwagen voor rekening van verhuurder.

Artikel 9: Reparaties en onderhoudsbeurten

1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.

2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder of de garage naar zijn wens te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient altijd vooraf de goedkeuring van de verhuurder te hebben en de huurder moet vooraf aan de garage een prijsopgave vragen. Bij gebrek hieraan zijn de kosten voor rekening van de huurder. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen

overlegging van een gespecificeerde factuur op naam van de verhuurder van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij de verhuurder in te leveren.

Artikel 10: Technische gebreken aan de aanhangwagen.

1. Voor de gevolgen van beschadiging van met de aanhangwagen vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nooit aansprakelijk. De huurder wordt geacht hiervoor een verzekering af te sluiten.

Artikel 11: Beslag op de aanhangwagen.

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de aanhangwagen, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst,

waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 12: Ontbinding van de huur

Verhuurder is steeds gerechtigd om deze huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de aanhangwagen te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn die ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet had afgesloten. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de aanhangwagen weer in het bezit van de verhuurder voertuig te doen stellen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en andere gebruikers van de aanhangwagen, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Deze huurovereenkomst is te allen tijde onderhevig aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt.


Mogelijke extra kosten:

 • Admin Fee Boetes: 35 euro

 • Verlies Boorddocumenten: 150 euro

 • Cleaning kost: vanaf 65 euro

 • Verlies Sleutel: 500 euro

 • Derving na ongeval of ontvreemding: 50 euro per dag

Schade door niet naleving van de afmetingen van de aanhangwagen wordt VOLLEDIG gedragen door de huurder.
Schade aan het dak en zijkanten wordt dus volledig betaald door de huurder.
Deuken, blutsen, krassen, barsten, neuswiel, dissel, etc zijn niet verzekerd en worden volledig betaald door de huurder.

In geval van schade veroorzaakt door de huurder is de werkwijze het volgende:
* Om de beschadingingen te kunnen begroten zal er een bestek worden opgemaakt bij een door de verhuurder gekozen hersteller, dit dient een officiele hersteller te zijn.
* Zodra dit bestek binnen is zal dit overgemaakt worden aan de huurder.
* De kosten voor herstelling + de huurprijs voor de dagen dat de aanhangwagen hersteld dient te worden en aldus niet verhuurd kan worden, dienen binnen de 10 dagen na ontvangst van het bestek betaald te worden op rekening van de verhuurder.
Het is de verhuurder niet verplicht om de schade per direct te laten herstellen, om de schade te kunnen begroten baseert men zich op het gemaakte bestek.
* Indien de huurder niet akkoord gaat met het gemaakte bestek is het hem vrij om een ander bestek te laten maken bij een officiële garage gelinkt aan het merk van de aanhangwagen. Echter moet hij hier zelf voor zorgen. Als de de aanhangwagen hiervoor naar de garage moet gaan, moet men de aanhangwagen eerst opnieuw huren met de nodige kosten. De eventuele bestekkosten zijn ten laste van de huurder.


De aanhangwagen mag niet gebruikt worden voor vervoer van bouwafval, tuinafval, zaken die extreem vervuilen.

In geval van opzettelijke schade of grove nalatigheid vervalt elke beperking en is de schade integraal verhaalbaar bij de huurder.
Bij Panne wordt er geen schadevergoeding of korting toegestaan.
Bij panne of defect van de aanhangwagen na ingebruikname kan de huurder op geen enkele wijze aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Controleer voor het wegrijden…

-Dat uw tussenstekker van de verlichting door de beugel zit en in de stekkerdozen.

-Dat het neuswiel goed opgedraaid is.

-Dat de dissel goed op de trekhaak zit.

-Let op dat er op uw trekhaak een extra beugel t.b.v. de breekkabel bevestigd is.

-Let op!! Dat de bandenspanning van de aanhangwagen (3bar) en van uw auto in orde is.